Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı, 2024-2028 dönemini kapsayarak, "Türkiye Yüzyılı'nda çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı, ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten, geliri adil paylaşan, istikrarlı, güçlü ve müreffeh bir Türkiye." vizyonuyla şekilleniyor.

Planın hazırlık sürecinde, 60 özel ihtisas komisyonu ve 27 çalışma grubu oluşturuldu. Bu süreçte yaklaşık 8 bin 500 kişi toplantılara katıldı. Ayrıca, internet üzerinden yapılan vatandaş anketiyle 43 bin kişiden Plan önceliklerine dair görüşler alındı.

Planın "Plan Öncesi Dönemde Dünyada ve Türkiye'de Gelişmeler" başlıklı birinci bölümünde "Küresel Gelişmeler ve Eğilimler" ile "Plan Öncesi Dönemde Türkiye'de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler" ele alındı. İkinci bölümde ise "Uzun Vadeli (2024-2053) Gelişmenin Stratejisi, On İkinci Kalkınma Planı'nın Vizyonu, Temel Amaç ve İlkeleri ile Plan'ın Hedefleri ve Politikaları" yer aldı.

Plan döneminde, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal alanda sağlayacağı kazanımlardan azami ölçüde faydalanarak afetlere karşı dirençli yaşam alanları ve sürdürülebilir çevre öncelikli alanlar olacak. Plan döneminde afetlere karşı dirençli yaşam alanları ve kentsel dönüşüm ile temel altyapı hizmetlerine sahip konuta erişim sağlanacak.

Plan döneminde 5 milyon ek istihdam hedefleniyor. Büyüme oranının yıllık ortalama yüzde 5 olması ve kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara ulaşması planlanıyor. Ayrıca, 2028'de ihracatın 375,4 milyar dolar, ithalatın ise 481,4 milyar dolar olması öngörülüyor.

Planın temel hedeflerinden biri de enflasyonun tek haneli seviyelere çekilmesi. 2023'te enflasyonun yüzde 65 olması beklenirken, 2028'de yüzde 4,7'ye düşmesi hedefleniyor.

Öte yandan, konut arzının artırılması ve dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin kolaylaştırılması da Plan'ın önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Finans sektöründe, İstanbul Finans Merkezi'nin uluslararası finans sistemine entegrasyonu güçlendirilecek. Katılım bankalarının toplam varlıklarının GSYH'ye oranının yüzde 15'e yükseleceği tahmin ediliyor.

12.Kalkınma Planı, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda sürdürülebilir büyüme ve refahı artırmak için önemli bir yol haritası sunuyor. Bu plan, ülkenin uluslararası konumunu güçlendirmeyi, gelir dağılımını adil hale getirmeyi ve toplumsal refahı artırmayı hedefliyor.

Editör: İbrahim Canbulat